Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy działającą pod adresem www.suntleones.com, jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej.

§ 1 – DEFINICJE

Sprzedawca – Andrzej Bargiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Bargiel Sport Promotion, z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Bronisława Czecha 3/5, 34-500 Zakopane, posiadającą nr NIP 5521611743 oraz REGON 123139487, będący właścicielem Sklepu.

Sklep lub Sklep internetowy – sklep internetowy, który działa pod adresem www.suntleones.com i prowadzi na terenie Polski sprzedaż wysyłkową Towarów znajdujących się w jego aktualnej ofercie.

Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem www.suntleones.com.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie, która to czynność nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, z której treści wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

Towar lub Towary lub Produkt lub Produkty – towar lub towary, produkt lub produkty opisane na Stronie internetowej, co do których Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich zakupu.

Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Sklepem, na warunkach określonych w Regulaminie, dotyczącą Towarów oferowanych w Sklepie internetowym.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i dokona jego wysyłki w sposób wybrany przez Klienta.

§ 2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga dostępu do urządzenia podłączonego do sieci Internet, zainstalowanej i zaktualizowanej wersji przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i cookies oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi złożenia za pośrednictwem Strony internetowej zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy.
 3. Sklep wykorzystuje pliki cookies tj. niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Zmian w zakresie ustawień plików cookies można dokonać w przeglądarce.
 4. Klienci mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Strony Internetowej drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres: info@suntleones.com.

§ 3 – OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

 1. Klient dokonując transakcji oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez niego oświadczeń o następującej treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,
  3. oświadczam, że dane zawarte w formularzu transakcji są zgodne z prawdą, a nadto przyjmuje do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego,
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularza zakupu, przez Sprzedawcę, wyłącznie dla celów prawidłowego wykonania Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartej przez Strony na zasadach wynikających z Regulaminu.
 3. Klient zobowiązuje się w szczególności do:
  1. przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej w tym, wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Sprzedawcy oraz osób trzecich, a także przestrzegania praw do ochrony wizerunku,
  2. powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, oraz sprzecznych z Regulaminem,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Strony internetowej i Sklepu.

§ 4 – RZECZY I TOWARY

Wszystkie produkty dostępne w serwisie www.suntleones.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep internetowy zobowiązany jest dostarczyć klientom towar nowy bez wad.

§ 5 – PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedaż Towarów w Sklepie internetowym odbywa się w następujących walutach: złoty polski, euro.
 4. Ceny podane w procesie zakupowymi są cenami brutto, tzn. uwzględniają podatek VAT. Do ceny zamówionych towarów doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy, który jest wskazywany w procesie składania zamówienia i dodawany do ceny towarów na końcu zamówienia.
 5. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W sklepie dokonuje się zamówienia bez rejestracji.
 7. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia dostępnego po dodaniu Towaru do koszyka i przejścia do realizacji zamówienia.
 8. Klient składa zamówienie poprzez dodanie Towaru do koszyka wybierając ilość zamawianego Towaru oraz w przypadku dostępności takich opcji – rozmiar lub kolor.
 9. Po dodaniu Towarów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka Towarów, w tym ich ewentualnego usunięcia, dokonania zmiany rozmiaru lub koloru oraz zapoznania się z całkowitą ceną zamówienia.
 10. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do kasy, klikając przycisk „kupuję i płacę”.
 11. Przesłanie Sprzedawcy zamówienia stanowi złożenie mu oferty zawarcia Umowy.
 12. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest potwierdzić – poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia. Klient ma możliwość ściągnięcia Regulaminu i zapisania go na swoim komputerze. Klient ma również możliwość poprzez zaznaczenie drugiego checkbox’a wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowej i handlowej od Sprzedawcy drogą elektroniczną w przyszłości, jeśli byłby takimi informacjami zainteresowany.
 13. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest niezwłocznie wiadomością e-mail wysyłaną automatycznie przez system sprzedaży Sklepu na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 14. Płatność powinna zostać wykonana przelewem tradycyjnym na konto bankowe:
  PL 55 1140 2004 0000 3102 7519 2010.
 15. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówione Towary, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku braku zapłaty za Towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep internetowy anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail.
 16. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po otrzymaniu zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sklepu.
 17. Zamówiony Towar dostarczany jest przy udziale operatorów pocztowych i firm kurierskich.
 18. Niezależnie od wartości zamówienia i ceny zakupionych Towarów, Klient ponosi koszt ich dostawy zgodnie z cennikiem Sklepu internetowego.
 19. W razie zamówienia kilku Towarów koszt przesyłki naliczany jest jak dla zamówienia jednego towaru.
 20. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, dotycząca zakupu danego Towaru w Sklepie internetowym ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towarów Sklepie internetowym www.suntleones.com jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 21. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu, wyłącznie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.
 22. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych na terenie Polski od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy.
 23. Sklep internetowy suntleones.com ponosi odpowiedzialność za zamówienie na każdym z etapów jego realizacji.
 24. Klient, przed odebraniem przesyłki od kuriera, powinien sprawdzić, czy opakowanie, w którym dostarczony został zakupiony towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Klient ma prawo w obecności kuriera sporządzić protokół oraz powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym.
 25. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokumenty księgowy, który jest doręczony Klientowi drogą elektroniczną.

§ 6 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W terminie 14 dni od dnia otrzymana zamówienia, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić, na podstawie Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 nr 827), w tym np. wówczas, gdy przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Do dochowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu na adres: Andrzej Bargiel Sport Promotion, Łętownia 835, 34-242 Łętownia, albo skanu oświadczenia na adres e-mail: info@suntleones.com. Procedurę zwrotu znacznie przyśpieszy, jeśli oświadczenie o odstąpieniu będzie wysłane wraz z towarem, którego dotyczy.
 3. W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dostępnego pod linkiem: pobierz tutaj.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu towary objęte Umową, której dotyczy oświadczenie od odstąpieniu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany towar należy wysłać na adres: Andrzej Bargiel Sport Promotion, Łętownia 835, 34-242 Łętownia. Preferowany sposób zwrotu towarów to wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej. Do dochowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Procedurę zwrotu znacznie przyśpieszy, jeśli towar zostanie przesłany wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, z uwagi na okoliczność wskazaną w ust. 8 poniżej dotyczącą możliwości wstrzymania się przez Sprzedającego ze zwrotem kwoty w określonych w tym ustępie przypadkach.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. Niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania towaru przez Sprzedającego lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jego odesłania Sprzedającemu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, Sprzedający zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta płatności, w tym, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 9. W przypadku gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostawy zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę wówczas, w razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.
 10. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7 – REKLAMACJA

 1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towary pozbawione wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W przypadku, gdy Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać w terminach ustawowo przewidzianych, na adres mailowy: info@suntleones.com. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej do zgłoszenia reklamacyjnego dokonywanego za pomocą poczty elektronicznej należy załączyć zdjęcia wadliwego towarów, a w przypadku wysyłki reklamowanego towaru, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu, powinien być on dostarczony wraz z dowodem zakupu oraz wydrukowanym i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (zawierającym wskazanie osoby składającej reklamację, żądanie załatwienia reklamacji oraz wskazanie wady towaru, przyczyn reklamacji). W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacji, dostępnego pod linkiem: pobierz tutaj.
 4. W przypadku, gdy podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przez Klienta żądania reklamacyjnego ustosunkuje się do żądania. Jeżeli w ciągu tych 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.
 7. W każdym z przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienie z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres sprzedawcy. Koszty dostarczenia wadliwego towaru przez Klienta Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi Sprzedawca.
 9. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również na adres poczty elektronicznej Sklepu: info@suntleones.com.

§ 8 – OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Oznaczenie marki Sunt Leones Heritage stanowi zastrzeżony znak towarowy. Korzystanie z niego możliwe jest jedynie za uprzednią zgodą podmiotu uprawnionego.
 2. Materiały znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego, w tym przede wszystkim zdjęcia, teksty, w tym opisy towarów, podlegają ochronie autorsko-prawnej. Korzystanie z nich możliwe jest jedynie za uprzednią zgodą podmiotu uprawnionego.

§ 9 – POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Przesyłanie drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta odrębnej zgody.

§ 10 – NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na udostępnienie swojego adresu e-mail również w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę do wysyłania Klientowi informacji handlowych (dalej: „Newsletter”) dotyczących działalności, w tym Towarów Sprzedawcy.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera następuje z chwilą potwierdzenia przez Klienta subskrypcji do Newslettera, za pośrednictwem linku znajdującego się w e-mailu otrzymanym przez Klienta po podaniu swojego e-maila w odpowiednim miejscu na Stronie Sklepu internetowego.
 3. Wiadomość wysłana pocztą elektroniczną w ramach usługi Newslettera zawiera:
  1. dane Sprzedawcy jako nadawcy Newslettera,
  2. wskazanie tematu określającego treść Newslettera,
  3. informację handlową,
  4. informację o sposobie rezygnacji z otrzymywania Newslettera.
 4. Usługa Newslettera świadczona będzie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez przesłanie e-maila z informacją o rezygnacji z Newslettera na adres: info@suntleones.com lub poprzez kliknięcie w specjalnie oznaczony link znajdujący się pod treścią wiadomości Newslettera.

§ 11 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej Umowy, a jego treść może być utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony internetowej, a także poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającą odnośnik do tekstu nowego regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 3. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W zakresie umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcami na prawach konsumentów.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 6. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 7. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw Konsumentów lub Przedsiębiorców na prawach konsumentów, w tym tych obowiązujących na terenie kraju, w którym Konsument ma swoje miejsce zamieszkania a przepisy tam obowiązujące są korzystniejsze dla Konsumenta niż przepisy prawa polskiego.

 

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 15.12.2021 r

 

 

 

Koszyk zakupów0
Brak produktów w koszyku!